Cultuur en onderwijs
vrijdag, 28 september 2007

Kunst- en cultuureducatie in het Vlaamse onderwijs is te vrijblijvend en te verschillend van school tot school inzake kwantiteit en kwaliteit. Dit is één van de belangrijke conclusies van de studie van de hand van de Londense professor Anne Bamford. Professor Bamford benadrukt ook het belang van kunst- en cultuureducatie voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook de Vlaamse overheid onderschrijft dit.  

De prestaties van de jongeren die het meest in aanraking kwamen met cultuur zijn gemiddeld beter dan die van de jongeren die het minst met cultuur in aanraking kwamen. Zelfs als men rekening houdt met de sociaal-economische achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen is het verschil nog merkbaar. (uit beleidsnota onderwijs 2004-2009) 

Minister Vandenbroucke heeft als reactie op het rapport een commissie opgericht die tegen mei 2008 concrete voorstellen moet uitwerken voor betere kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Deze voorstellen zullen dan afgetoetst worden aan een bredere klankbordgroep. Voorbije woensdag in het parlement heb ik een pleidooi gehouden om bruggen te bouwen tussen deze commissie, de klankbordgroep en andere projecten van de Vlaamse overheid: 

“Mijnheer de minister, ik vraag toch ook dat u in die klankbordgroep mensen zou opnemen vanuit de gedachte van de brede school, maar ook experten toekomstgerichte schoolgebouwen zoals de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut.Ik denk dat de omgevingsfactoren heel belangrijk zijn om tot interactie te komen tussen culturele en educatieve projecten en dat we daarom ook die knowhow en specialistische kennis in de klankbordgroep op tafel moeten brengen.”

We werken momenteel zelf aan een dossier over cultuur en onderwijs. Verschillende stakeholders zoals de commissie, kabinet cultuur, e.a. gaan we hierover consulteren.