samenwerking De Ploeg met sp.a
dinsdag, 20 september 2011

 

 

De besturen van De Ploeg en van sp.a hebben reeds enkele bijeenkomsten achter de rug met het oog op de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. In het steeds maar rechtser wordend Vlaanderen gaat onze bezorgdheid uit naar de bundeling van progressieve krachten. Er moet immers een krachtige dam opgeworpen worden tegen toenemend egoïsme en asociaal of antisociaal gedrag. De mandatarissen en de besturen van beide politieke families zijn tevreden met de samenwerking zoals die de voorbije vijf jaar op gemeentelijk vlak plaats vond. Er is heel veel gerealiseerd, op cultureel vlak geven de Biekorf en de bibliotheek de nodige uitstraling aan Lebbeke. Alle generaties vinden hun gading in deze symbolen van culturele ontvoogding. In het licht van de komende vergrijzing betreft het hier  beleidsdaden die nog generaties lang op de juiste manier hun vruchten zullen afwerpen. Het is dan ook van onschatbare waarde dat we hierin geïnvesteerd hebben.  Op het vlak van jeugdwerking en met betrekking tot het lokaal  sociaal beleid scoren we de laatste jaren ver boven de middelmaat. Onze inwoners voelen aan den lijve de grotere betrokkenheid met de uitgewerkte projecten. PARTICIPATIE is voor ons geen ijdel woord, wij schrijven het woord met hoofdletters. De gemeente heeft de voorbije jaren een reuzensprong vooruit gemaakt en heel veel van die vooruitgang is aan onze inbreng te danken.  De goede samenwerking met de coalitiepartner is daar niet vreemd aan. Goede afspraken maken goede vrienden. De laatste kwarteeuw van vorige eeuw was onze huidige coalitiepartner gelinkt aan een andere partij en die twee partijen hielden elkaar in een dodelijke wurggreep van immobilisme ten nadele van de Lebbeekse bevolking. De huidige mandatarissen van sp.a en De Ploeg hebben dat neerwaartse mechanisme ontkracht,  omgedraaid en laten evolueren naar een elkaar verrijkende samenwerking, want waar in een bestuursploeg teamspirit heerst, werpt dat zijn vruchten af ten voordele van de bevolking. Dat resulteerde onder meer in de realisatie van het buurthuis Denderbelle, de verfraaiingwerken in de Pastorij van Wieze, de renovatie van de kerken van Lebbeke en Wieze, de aanleg van de dorpskernen van de Minnestraat en Heizijde.

Wie progressief denkt, is niet bang van vernieuwing en verandering. Wie progressief denkt, is begaan met de problemen in de wijk, in de deelgemeente, maar ook begaan met het lot van mensen als gevolg van ongelukken of natuurrampen hier en elders in de wereld.  De wereld is een dorp en wij doen daar vanuit onze visie op ontwikkelingssamenwerking een serieuze duit in het zakje. Solidariteit komt voor ons in de plaats van egoïsme; klimaatverandering, overstromingen, verstikkende mobiliteit, het zijn aspecten die ook op microniveau tot bestuursdaden moeten kunnen leiden, daarom doen wij ook een oproep aan mensen van Groen! of van groene signatuur om toe te treden tot onze lijst met open karakter. Wij laten dus de deur open voor samenwerking met progressieve individuen en groepen met respect voor ieders eigenheid. We doen tevens een oproep voor opmerkingen, ideeën en voorstellen die inspiratie kunnen zijn voor de opmaak van ons programma. Wil a.u.b. problemen aankaarten, we luisteren naar u, zeg het ons. Ook jonge mensen kunnen op onze lijst hun steentje bijdragen en in ons programma hun ideeën spuien. Wanneer wij er op die manier in slagen om ervaring te koppelen aan jeugdig dynamisme, dan zijn we op weg naar de symbiose die nodig is, om wat goed is te behouden en om wat aan verandering toe is, te wijzigen. Daarvoor is daadkracht en visie nodig en het bewaken van de kwaliteit. Met de gemeentelijke fiscaliteit moet nauwgezet worden omgegaan. Elke euro moet zo duurzaam mogelijk besteed worden en de uitgave moet aan zoveel mogelijk inwoners ten goede komen.De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

De huidige mandatarissen en de bestuursleden van sp.a en De Ploeg zijn het erover eens om heel wat activiteiten samen te organiseren en/of om elkaar uit te nodigen op hun wederzijdse evenementen. Ze zullen ook de ruggengraat vormen voor de lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hun specialistische kennis zal het jeugdige enthousiasme in goede banen  leiden. De kernwoorden van onze werking zijn: kwaliteit, samenwerking, werkkracht, visie, vastberadenheid en daadkracht. Wij zijn klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, wat in ons programma zal staan zal realistisch en haalbaar zijn. Wij zullen niet beloven wat we niet aankunnen. Wij respecteren de kiezer te veel om loze beloftes te maken.

Met vriendelijke groet,

 

Dirk De Cock,                                                                                      Ronny Heuvinck,

Eerste schepen                                                                                  schepen.

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger.

 

Myriam François,                                                                               Willy Bosman,

O.C.M.W.-raadslid                                                                             gemeenteraadslid

                                                                                                              ereschepen

 

Fons De Geest                                                                                    Goedele De Cock

Provinciaal secretaris sp.a Oost-Vlaanderen                                                provincieraadslid

 

Filip Dierickx,                                                                                      Danny Ost,

O.C.M.W.-raadslid,                                                                            secretaris sp.a - Lebbeke

Voorzitter De Ploeg

 

Johny De Clerck,                                                                                Andrea De Cock,

Secretaris De Ploeg                                                                           Bestuurslid De Ploeg

 

Yahya Ouafi                                                                                         Alle bestuursleden van sp.a-Lebbeke

Ondervoorzitter sp.a                                                                        en De Ploeg