Het Oud-Gemeentehuis
zaterdag, 4 juni 2011

Betreft restauratie van café “Het Oud-Gemeentehuis” te Wieze op het Wiezeplein.

 

In de pers mochten wij vernemen dat de gemeente Lebbeke omzeggens niets gedaan heeft ter bescherming van dat prachtige gebouw. Wanneer te elfder ure nog andere mensen zich inzetten om dat prachtige gebouw te (helpen) beschermen is dat op zich goed nieuws, alleen is het volgens de deontologie niet fair dat ze alle pluimen op hun eigen hoed steken. Immers de luidste roepers hebben niet altijd het grootste gelijk. Binnen het schepencollege was schepen Dirk De Cock, als schepen verantwoordelijk voor erfgoed en steeds in overleg met de Oudheidkundige Kring van Wieze samen met de burgemeester en schepen Rosseel een van de drijvende krachten achter dit dossier.

Een kort overzicht:

-          Het schepencollege van 21 augustus 2006 beslist om een brief te schrijven naar Brouwerij Palm, de eigenaar van “het Oud-Gemeentehuis”, om “dringend renovatiewerken uit te voeren”. (notulen punt 56);

-          Notulen schepencollege punt 57 van 23 april 2009: de secretaris krijgt opdracht om een schrijven te richten naar Brouwerij Palm, eigenaar van het “Oud-Gemeentehuis” om “… renovatiewerken uit te voeren, rekening houdend met de wetgeving op de beschermde dorpsgezichten”;

-          Het schepencollege van 4 juni 2009 maakt melding van een brief van Diepensteyn (Brouwerij Palm), waarin ze aangeven bezig te zijn met het dossier en waarin ze “… ondanks het investeringsniveau, toch op korte termijn hopen om tot een oplossing te kunnen komen”. (punt 56 van de notulen);

-          Op 23 maart 2010 (punt 115 van de notulen) krijgt de secretaris opdracht om contact op te nemen met de Dendermondse Volkswoningen met de vraag of er interesse is om in het pand een aantal sociale woningen in te richten; (De Dendermondse Volkswoningen konden op die vraag niet ingaan, omwille van tal van factoren.);

-          In punt 53 van de notulen van het schepencollege van 29 april 2010 kan men de vraag lezen van NV Diepensteyn aan de gemeente om het gebouw te kopen. Aangezien de aankoopprijs geschat wordt op € 300.000,- en de renovatiekost op 1 miljoen euro beslist het college om hier – omwille van budgettaire redenen niet op in te gaan;

-          Tijdens het schepencollege van 14 oktober 2010 (punt 74 van de notulen) beslist het schepencollege om een brief te richten naar de Vlaamse overheid, dienst Ruimte en Erfgoed, waarin zal gewezen worden op de erbarmelijke toestand van het Oud-Gemeentehuis te Wieze. Tevens zal het gebouw opgenomen worden in de lijst van leegstaande bedrijfsgebouwen.

-          Op 29 april 2011 (inschrijvingsnummer 1401) ontvangt de gemeente Lebbeke een brief van de heer Philip Van Damme (dd 27 april 2011) , Legal Manager van de NV Diepensteyn, waarin hij meedeelt: “ … In deze context kan ik u bevestigen dat op korte termijn instandhoudingwerken zullen uitgevoerd worden, uiteraard voor zover wij nog eigenaar zouden blijven”.

Al het voorgaande vond plaats (ruim) vóór de datum van 17 mei 2011, waar op het kabinet van minister Bourgeois een samenkomst was belegd met betrekking tot de renovatie van het “Oud-Gemeentehuis”. Uit de brief van NV Diepensteyn van 27 april 2011 blijkt duidelijk dat de kogel toen al door de kerk was en reeds tot restauratie was besloten door de NV Diepensteyn. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gedurende meer dan drie jaar onafgebroken dit dossier op de agenda geplaatst.