Sloop van historisch waardevolle hoeves in Kieldrecht
woensdag, 14 januari 2009

Als compensatie voor het verlies aan flora en fauna door de bouw van het Deurganckdok heeft de Vlaamse regering zich ertoe verbonden een nieuw natuurgebied te creëren. Voor de aanleg van dit gebied wordt in de Kieldrechtse polders op dit moment overgegaan tot de sloop van een achttiende- en negentiende-eeuwse hoeve. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat de hoeves nog werkzaam waren als landbouwbedrijf: het waren bedrijfsgebouwen in een te voorziene natuurzone. 

De schuren waren tot voor kort nog in gebruik en zijn in goede staat. Wie er binnen komt, wordt verrast door de authentieke gebinten. Daarenboven zijn de schuren beeldbepalend in het omliggende landschap en hun afbraak zou een onherstelbaar litteken veroorzaken. 

In aanloop van de afbraak werd geen onderzoek gevoerd naar de waarde van het onroerend erfgoed. Het vakgebied betreurt dat het pas onlangs op de hoogte werd gesteld en verzoekt dringend om nader onderzoek.

De twee historische hoeves te Kieldrecht zijn bedreigd met sloop.

De hoeve Oud Arenberg nr. 73 werd op 13 januari overrompeld door drie combi’s met agenten. Ondanks het feit dat actievoerders de toestemming hadden van de bewoner werd de schuur én het erf (dat nog steeds bewoond is) manu militari ontruimd. Onder politiebescherming werd vervolgens een weg vrijgemaakt voor een bulldozer die de poorten van de 17e eeuwse schuur ramde en een deel van de beplanking achteraan aan flarden reed. Als toetje werd het meubilair van de bewoner dat de bezetters van de schuur mochten gebruiken buiten opgesteld waarna het door de bulldozer werd platgereden. Zo werken blijkbaar de overheidsdiensten in ons land. Dergelijke beelden zie normaal enkel in oorlogsgebieden. Dat alles vond plaats terwijl er nog volop onderhandeld werd over de toekomst van de schuur.

Waarom moet zo nodig tabula rasa gemaakt worden van die oude waardevolle gebouwen, die typisch zijn voor de eeuwenoude landbouwactiviteit in de Wase polders. De vraag dringt zich op wie er baat bij heeft om de geschiedenis van deze plek geografisch, landschappelijk, landbouwkundig en qua menselijke activiteit volkomen uit te vlakken?

Vandaar dat ik, mijnheer de minister-president volgende vragen wil stellen:
- Is het waar dat de diensten die zich bezig houden met erfgoed, niet op de hoogte zijn (waren) van de mogelijk op handen zijnde afbraak van deze twee waardevolle hoeves?
- Is de opdrachtgever voor deze sloopvergunning de Vlaamse Overheid? Zo ja, wanneer werd die sloopvergunning afgeleverd en door wie?
- Is het niet mogelijk om deze sloopvergunning te herbekijken? Waarom wordt er niet creatief omgegaan met dit waardevol historisch erfgoed, zelfs al moet het gebied overgeheveld worden naar compensatiegebied voor natuur?
- Waarom kunnen de oude hoeves geen herbestemming krijgen, met museale functie, verblijf voor natuurbezoekers, ecotoerisme, hoevetoerisme, vogelspotters en dergelijke meer?
- Waarom wil men zo stringent aan uitvlakking van de landschappelijke geschiedenis doen? Welke drijfveren spelen hier? Is de historische betekenis van een waardevolle landschappelijke cultuuruiting selectief te benaderen?
- Welke mogelijke meerwaarde(n) kan een dergelijke sloop opleveren?

Meer info:
- http://www.doel2020.org/
- onderteken petitie tegen de afbraak hier