Investeren in kleuters is investeren in de toekomst
donderdag, 10 januari 2008

 kleuterklas

Het jaar van de kleuter. Indien men het succes zou afmeten aan de kwantitatieve aandacht die kleuter heeft gekregen in de media en op de politieke tribune, dan is de balans positief. Jammer genoeg is de berichtgeving inhoudelijk vaak negatief. Ondanks alle maatregelen zijn de klachten over te grote kleuterklassen nog nooit zo groot geweest. De – té - hooggespannen verwachtingen zijn hier natuurlijk niet vreemd aan. In het veld had men duidelijk meer verwacht van het jaar van de kleuter.

Hierdoor lijken alle positieve maatregelen ten spijt druppels op een hete plaat. Toch geloof ik dat de minister heeft gedaan wat binnen zijn mogelijkheden (lees budgetten) lag. Er is tien miljoen geïnvesteerd in het versoepelen van het systeem van (zomerklassen) instapklassen. Er zijn extra GOK-uren. Er is voor gezorgd dat elke scholengemeenschap een extra medewerker aanwerft die werkt rond kleuterparticipatie. Het systeem van toekennen van extra lestijden is verbeterd. Terwijl vroeger pas vanaf elf à 12  nieuwe leerlingen extra uren vrijkwamen, is dat nu al na twee nieuwe leerlingen. Het is typisch voor een periode van verandering dat men een beetje romantisch terugkijkt naar vroeger. Stemmen gaan op om terug te keren naar het systeem van splitsen van klasjes dat tot de jaren tachtig in voege was. Dit is echter niet voor niets afgeschaft  - en laat ons dit niet vergeten - op vraag van het toenmalige ‘veld’. Ik geef u een extreem voorbeeld om de negatieve kant van dit systeem te belichten: Bij een splitsing vanaf 26 kleuters kan een school vier klassen van 24 kleuters hebben en zal een andere school met vier klassen van 26 leerlingen plots over 8 klassen van 13 leerlingen beschikken. Vanuit het oogpunt gelijke kansen vanaf de kleuterklas is dit geen eerlijke werkwijze. Laat ons dus alstublieft dit alvast niet opnieuw installeren. 

De verschillende maatregelen zijn meer dan druppels op een hete plaat. Maar de nog altijd te grote kleuterklassen ondersneeuwen de positieve kanten van het beleid. 

Maar als het niet aan het systeem van de toekenning van lestijd ligt, waaraan dan wel? De extra middelen zijn blijkbaar nog altijd niet voldoende om de noden in het kleuteronderwijs op te vangen. De minister heeft volgens spirit gedaan wat mogelijk was binnen de hem toegekende budgetten. Het is nu zaak van heel de Vlaamse regering om meer middelen ter beschikking stellen van het kleuteronderwijs. 

Vlaanderen is schuldenvrij tegen Kerstmis 2008. De begroting zou dit jaar met een groot overschot afsluiten. Het is tijd voor keuzes, belangrijke keuzes. Het kleuterverhaal overstijgt de bevoegdheid onderwijs. In de kleuterklas wordt de basis gelegd van de toekomst van onze kinderen. Kinderen die naar het kleuteronderwijs gaan, worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ze nemen een voorsprong waar in hun verdere schoolloopbaan en leven de vruchten van plukken. Investeren in kleuters is investeren in de toekomst. Dit belangt vele ministers aan. Gelijke kansen, Inburgering, Economie, Werk, Jeugd, Welzijn … Minder blijven zitten betekent o.a. vroeger aan het werk. De kansen van kansarmen in onze samenleving vergroten. Innovatie en creativiteit zullen stijgen. De gevolgen van een goede schoolloopbaan op het welzijn van onze kinderen en jongvolwassenen zijn groot. Er wordt dan ook terecht gewerkt aan een verhoogde kleuterparticipatie. Maar alle pogingen om de kleuterparticipatie te verhogen hebben veel kans van tafel geveegd te worden door de negatieve berichtgeving van de overvolle klassen. Bovendien verminderen de positieve effecten van hogere kleuterparticipatie in klassen van 25 kleuters en meer. 

Beste regering neem samen jullie verantwoordelijkheid. Minister-president uw voorganger sprak over een investeerregering. U hebt het over Actie in Vlaanderen. Wel ik roep op te  nog meer te investeren in onze kleuter. En ik roep op tot actie. Laten we er allen samen voor zorgen dat we tegen de laatste instapdatum van 2009, die ongeveer samenvalt met het einde van deze legislatuur het streefcijfer van maximum 20 kleuters per klas halen.