“Plagiaat van beleidsplannen getuigt niet van een hoogstaande bestuurskwaliteit.”
dinsdag, 11 december 2007
Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Marino Keulen (open VLD), veroordeelt sterk het kopiëren van beleidsplannen in zijn antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (spirit). Spirit Hamme sprak bij de ontdekking van het Hamse plagiaat over een amateuristisch college van burgemeester en schepenen. De minister drukt het iets verbloemder uit maar zegt eigenlijk hetzelfde: “Als men domweg kopieert, dan is men zeer onprofessioneel bezig” en ook “dat plagiaat van beleidsplannen niet getuigt van een hoogstaande bestuurskwaliteit.”

Dit is een duidelijk terugfluiten van de Hamse meerderheid. Schepen Van Gaeveren (Open VLD) probeerde nochtans in de gemeenteraad zijn gelijk te halen door met een omzendbrief van diezelfde minister te zwaaien. Hij noemde op basis van dat document het beleidsprogramma “eigenlijk een politiek waardeloos document.” Raadslid Liesbet Van der Henst (spirit) ging hier op repliceren. In die omzendbrief staat immers duidelijk dat de besturen 12 maanden krijgen om een beleidsprogramma te maken en zo een groeiproces te doorlopen. Verder heeft de minister ook eerder duidelijk gesteld dat het algemeen beleidsprogramma voor de duur van de legislatuur ten minste de belangrijkste beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld de sectorale beleidsplannen moet bevatten. Liesbet en haar collega’s werden echter de mond gesnoerd door de raadsvoorzitter Koen Mettepenningen (CD&V). De echte uitspraken van de minister mochten blijkbaar niet meer worden gehoord. 

Schepen Van Gaeveren ondersteunde verder zijn stelling van het “politiek waardeloos document” door te verklaren dat ‘Brussel’  eigenlijk het  beleidsprogramma voor de gemeente zou moeten maken. Het antwoord van de minister op de vragen van Dirk De Cock bewijst de onzinnigheid van die uitspraak. “Een lokaal bestuur kan het zich makkelijk maken en alles zo algemeen mogelijk formuleren. Mijns inziens, kan een meerderheid best in detail treden en duidelijk verwoorden wat ze wil doen. Er zijn de verkiezingsprogramma’s, het bestuursakkoord en de structurele tekortkomingen eigen aan bepaalde straten of wijken waaraan men sowieso moet remediëren. Dat alles moet uitmonden in een beleidsprogramma en tot een professionalisering van het beleid leiden,” zei de minister in de commissie.Spirit  is blij dat de minister nog eens duidelijk het politiek  belang van een gedegen lokale planning beklemtoont. Vanuit ‘Brussel’ kan men echter dit Hamse bedrog niet sanctioneren. Hier speelt immers de lokale autonomie. In ‘Brussel’ gaat men er bovendien vanuit dat een gemeenteraad zoiets nooit goedkeurt. De minister verwoordde het als volgt: ”Als men domweg kopieert, dan houdt men zichzelf voor de gek.” Hieruit blijkt dat ze in ‘Brussel’ de Hamse meerderheid nog niet goed kennen. Spirit  Hamme vindt het vooral jammer voor de Hammenaars, want zij worden in de eerste plaats voor de gek gehouden. 

Minister Keulen wist trouwens goed dat de parlementaire vraag naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hamme werd gesteld zonder dat dit expliciet in de vraag stond. Men kan zich dus voorstellen wat voor een figuur Hamme heeft geslagen in Vlaanderen. De minister antwoordde met enige ironie over de berichtgeving dat het Hamse beleidsplan voor 84,4 procent een kopie is van dat van de West-Vlaamse provinciestad: “Als het over kopiëren gaat, is dat dus een grote onderscheiding.” Serieuzer stelde hij het als volgt: “Ik begrijp niet hoe men dit kan doen. Zo’n beleidsprogramma moet afgestemd zijn op het financieel meerjarenplan en op de sectorale beleidsplannen voor cultuur, jeugd, sport, toerisme, mobiliteit en milieu. In het licht daarvan moet er dus een groot verschil zijn tussen de beleidsprogramma’s van Hamme en van Roeselare.”  

Bart Mels, voorzitter spirit Hamme