START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow De onthaaste schooldag van Groen!: weinig sociaal en allerminst efficiŽnt  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
L≤ - JongProgressieven
De onthaaste schooldag van Groen!: weinig sociaal en allerminst efficiŽnt PDF Afdrukken E-mail
maandag, 22 september 2008

De onthaaste schooldag van Groen! is een schoolvoorbeeld van hoe een mooi uitgangspunt kan leiden tot een slecht idee. Een poging om sociaal te zijn, lijkt bij nader inzien toch niet zo bevorderlijk voor de tijdsindeling van kinderen, ouders en leerkrachten. Bovendien is het idee vooral weinig efficiënt: heeft iemand bij Groen! een rekenmachine gelegd naast dit voorstel?

 

KleuterklasDie onthaaste lagere schooldag begint om acht uur ’s morgens en loopt tot 18.00 uur. Binnen deze periode wisselen lessen rekenen zich af met keuze activiteiten, muziek, tekenen, toneel…worden ruime ravotpauzes ingebouwd, wordt er aan sport gedaan over de individuele klassen heen net zoals in de sportclub. Groen! vindt de buitenschoolse activiteiten zo belangrijk dat ze er elk kind naar de school wil voor brengen. Maar vindt een kind dit wel allemaal leuk? Groen! heeft hier duidelijk ook niet gedacht aan de ouders, die in dit systeem hun oogappels elke dag een paar uur extra moeten missen. En hebben ouders en kinderen nog de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze die bijkomende uren invullen?

 

“De schooldag is steeds meer gereduceerd tot kennisoverdracht”, stelt Groen!. VlaamsProgressieven erkent dit probleem, maar ziet geen oplossing in het groene voorstel om een kind een volledige dag in een school te laten doorbrengen. En dat kinderen van lagere sociale klassen veel minder participeren aan buitenschoolse activiteiten is inderdaad ook een gekend probleem. Maar de oplossing ligt ook hier niet in het uitbreiden van de schooluren.

VlaamsProgressieven wil ook meer sport, cultuur en ontspanning voor onze kinderen. Wij willen ook sterk inzetten op het dichten van de sociale kloof in het onderwijs. Het groene voorstel sluit echter kinderen op in een sociale kooi die zich beperkt tot de schoolkring. Terwijl een kind moet kunnen proeven van ontmoetingen en nieuwe werelden. En we zullen maar niet ingaan op de nefaste gevolgen voor het bloeiende verenigingsleven in Vlaanderen. Voor VlaamsProgressieven moeten er oplossingen gezocht worden op verschillende niveaus. Dit overstijgt de school. Precies daarom willen wij uit de schoolmuren breken.

Dat moet het uitgangspunt zijn waarmee we ons lager onderwijs drastisch hervormen. Het concept brede school kent meer en meer ingang. In een brede school wordt met verschillende (lokale) partners gewerkt aan een ruime ondersteuning van kinderen, jongeren, het gezin en de lokale gemeenschap. Een school kan hierin één van de (centrale) partners zijn, maar ook de bibliotheek, de sportdienst, kinderopvang, culturele verenigingen… kunnen belangrijke partners zijn. Centraal hierbij staat het werken aan gelijke onderwijskansen, het uitbreiden van de ervaringswereld, het creëren van ontmoetingsplaatsen en vormingsmomenten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op dit moment lopen er verschillende projecten. Het vormt de uitdaging om de komende jaren dit uit de proeftuinfase te liften en open te trekken naar alle scholen.

Binnen de Brede School moet er alvast veel aandacht gaan naar naschoolse kinderopvang. En laat ons die ook vernieuwen. Waarom met de kinderen niet eens afspreken in de sporthal of in het park? Je kan ook in de school jeugdleiders uitnodigen om een spel te organiseren?

 

Ook beperktere vernieuwingen kunnen een schooldag meer op de leefwereld en noden van kinderen afstemmen. In het lager onderwijs zou men – zoals steeds meer in het secundair onderwijs – tijdens de middagpauze sport, spel of cultuur kunnen aanbieden. En natuurlijk moet er tijdens de reguliere uren aandacht zijn voor verschillende activiteiten en niet enkel kennisoverdracht.

 

Onze schoolinfrastructuur is jaren verwaarloosd. Op het einde van deze legislatuur zal de overheid een serieuze inhaalbeweging hebben gemaakt. Bovendien zal het de eerste maal zijn dat ook kwaliteit centraal staat binnen onze scholenbouw. Ongetwijfeld vloeien er uit die scholenbouw en de proeftuinen Brede school nieuwe ideeën en ervaringen die ook nuttig kunnen zijn voor de speelplaats en de bredere schoolomgeving. Het concept speelweefsel is hiervoor een uitermate geschikt instrument. Hier wil VlaamsProgressieven bovendien de rol van de lokale besturen belichten. Speelweefsel is een heel recent ontwikkelde methode van ruimtelijke ordening. Hierbij worden speelkansen geïntegreerd en verweven in de publieke ruimte. Het idee gaat een aantal stappen verder dan geïsoleerde speelpleintjes. De bedoeling is een netwerk van formele speelterreinen (speelbossen, jeugdlokalen, scholen,…) en informele speelruimtes (marktplein, groene ruimte, bibliotheek, zwembad,…) te creëren. De verbindingen tussen deze verschillende speelruimtes moeten een maximale kindvriendelijkheid en –veiligheid garanderen.

Ruimte voor kinderen en verkeersveiligheid zouden voor alle lokale besturen hoog op hun prioriteitenlijst moeten staan.

 

Voor VlaamsProgressieven is het duidelijk dat een dag van een kind meer is dan een schooldag. Laat ons die dag zo boeiend, kleurrijk en divers maken voor élk kind.

 

Bettina Geysen, voorzitter VlaamsProgressieven

Dirk De Cock, Vlaams Parlementslid